Sikkerhedsdatablade

Sådan håndterer du vores kølemidler i dit arbejdsmiljø

Håndteringen af farlige stoffer er altafgørende for at undgå skader. Derfor kan vores kunder altid downloade vores sikkerhedsdatablade, så alle har de nødvendige informationer de skal bruge for at holde arbejdsmiljøet sikkert, trygt og sundt.

Sikkerhedsdatablade og kundebrugsanvisninger

Sådan sikrer vi, at alle vores kunder er grundig instrueret i
hvordan der arbejdes sikkert med vores kølemidler

Hos Billig Kølemiddel tager vi ALLES sikkerhed alvorligt

Kravene til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er reguleret af Arbejdstilsynet.

Et sikkerhedsdatablad er et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse.

Enhver der leverer kemikalier med henblik på professionel anvendelse skal lade kemikaliet følge af et sikkerhedsdatablad, hvis kemikaliet indeholder klassifikationspligtige stoffer. Opbygningen af sikkerhedsdatablade er beskrevet i REACH forordnigens artikel 31 og tilmed forordningens Bilag II.

Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACH samt CLP forordningerne og består af følgende 16 punkter:

1) Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

2) Fareidentifikation.

3) Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.

4) Førstehjælpsforanstaltninger.

5) Brandbekæmpelse.

6) Forholdsregler over for udslip ved uheld.

7) Håndtering og opbevaring.

8) Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

9) Fysisk-kemiske egenskaber.

10) Stabilitet og reaktivitet.

11) Toksikologiske oplysninger.

12) Miljøoplysninger.

13) Forhold vedrørende bortskaffelse.

14) Transportoplysninger.

15) Oplysninger om regulering.

16) Øvrige oplysninger.

Vil du vide mere? Du kan læse hele rapporten fra Det Europæiske Kemikalieagentur her: Vejledning om sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier

Som kunde hos billigkølemiddel.dk er du altid sikret opdaterede sikkerhedsdatablade

Vores sikkerhedsdatablade har til formål at give vores kunder de nødvendige oplysninger med henblik på at hjælpe dem med at beskytte brugere af vores kølemiddel i alle led.

Derfor kan du som kunde i Billig Kølemiddel altid downloade præcis det sikkerhedsdatablad som passer til det kølemiddel du anvender.

Vi ajourfører vores altid sikkerhedsdatabladet i følgende tilfælde:

  • Når der foreligger nye oplysninger om risikohåndteringsforanstaltningerne eller nye oplysninger om farer.
  • Når en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet.
  • Når der er blevet vedtaget en begrænsning.
Sådan downloader du sikkerhedsdatablade på Billig Kølemiddel

Når du er blevet godkendt som kunde i billigkølemiddel.dk finder du alle vores sikkerhedsdatablade til fri download under din brugerprofil. Her klikker du blot på den du skal bruge.